INŠTRUKTOR LYŽOVANIA I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA

Vzdelávanie je zamerané na prípravu frekventanta pre výučbu začiatočníkov a mierne pokročilých klientov na upravených zjazdovkách, prevažne miernych svahov.
Je to základný jednorazový kurz v rozsahu 73 vyučovacích hodín, pozostáva z výučby na svahu a teoretických blokov.

Kurz je zameraný na techniku, správne prevedenie jázd, pedagogiku a metodiku a odborné teoretické bloky. Dôležitou súčasťou je detská metodika, kde sa účastníci naučia realizovať výučbu formou hier a animácii.

Praktická časť na svahu je zameraná na metodiku základného výcviku – prípravné cvičenia, zjazd po spádnici, zjazd v pluhu, pluhový oblúk, hranenie, zosúvanie, prívratný oblúk, základný paralelný oblúk, na ukážky techniky a individuálne zlepšovanie techniky jazdy. Súčasťou výcviku je aj pedagogický výstup. Metodika sa preberá v slovenskom a cudzom jazyku – anglickom alebo nemeckom, účastníci si osvoja odbornú terminológiu v slovenskom, ruskom, poľskom a anglickom, prípadne nemeckom jazyku. Jazdí sa na upravených, prevažne miernych svahoch.

Teoretické bloky sú z týchto predmetov:
Anatómia; Fyziológia človeka; Fyziológia telesných cvičení; Biomechanika; Diagnostika trénovanosti; Regenerácia; Základy prvej pomoci; Psychológia športu; Výživa v športe; Pedagogika; Teória a didaktika športu; Bezpečnosť na horách; Náuka o povolaní; Analýza chýb; Výstroj a výzbroj; Výučba detí; Didaktika, Metodika; Videoanalýza.

Podmienka prijatia: Podmienkou prijatia na kurz je ukončené základné vzdelanie.