Všeobecné obchodné podmienky

Obchodná spoločnosť 1. Tatranská, akciová spoločnosť“ so sídlom K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso , IČO: 31 395 783, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10427/P ( ďalej len „ Spoločnosť“) je držiteľom rozhodnutia o akreditácii a vydávania potvrdenia o akreditácií vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, č. 2015-17805/50083:8-30AA dňa 30.09.2015 na odbornú spôsobilosť inštruktor lyžovania I. kvalifikačného stupňa, inštruktor lyžovania II. kvalifikačného stupňa, inštruktor lyžovania III. kvalifikačného stupňa a rozhodnutia o akreditácii a vydávania potvrdenia o akreditácií vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športku Slovenskej republiky, č. 2015-17805/50045:7-30AA na odbornú spôsobilosť inštruktor snowboardingu I. kvalifikačného stupňa. Spoločnosť vykonáva mimoškolskú vzdelávaciu činnosť pod vzdelávacou značkou „ Snowline“.
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú poskytovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti pod vzdelávacou značkou „ Snowline“ a úpravu práv a povinností s tým súvisiacich ( ďalej len „ VOP“)

1. Náplň kurzov

1.1. Predmetom jednotlivých kurzov je získanie odbornej spôsobilosti inštruktor lyžovania I. kvalifikačného stupňa alebo inštruktor lyžovania II. kvalifikačného stupňa alebo inštruktor lyžovania III. kvalifikačného stupňa alebo inštruktor snowboardingu I. kvalifikačného stupňa ( ďalej len „ Kvalifikačné kurzy“) alebo preškoľovanie účastníkov kurzu, ich doškoľovanie, osobitné tréningy pre učiteľov lyžovania, snowboardingu ako aj tréningy pre lyžiarske školy ( ďalej len „ Doplnkové kurzy“) ( Kvalifikačné kurzy a Doplnkové kurzy spolu len „ Kurzy“).
1.2. Kurzy vypisuje Spoločnosť podľa vlastnej kapacity a v rozsahu a v ponuke zverejnenej na internetovej stránke Spoločnosti: www.snowline.sk.
1.3. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v zverejnených Kurzoch ( miesto a čas konania) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie zverejneného Kurzu, prípadne jeho časti ( napr. z dôvodu nenaplnenia počtu účastníkov kurzu ).

2. Prihlásenie do Kurzu

2.1. Prihlásenie do Kurzov sa realizuje vyplnením prihlášky ( ďalej len „ Prihláška“) na internetovej stránke Spoločnosti www.snowline.sk a podľa pokynov uvedených na internetovej stránke alebo zaslaním Prihlášky na emailovú adresu: info@snowline.sk alebo písomne zaslaním Prihlášky na adresu sídla Spoločnosti.
2.2. Odoslaním Prihlášky záujemca o kurz alebo rodič/ zákonný zástupca účastníka kurzu potvrdzuje, že sa oboznámil s tými VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
2.3. Spoločnosť zašle záujemcovi o kurz potvrdenie o prihlásení do vybraného Kurzu a zálohovú faktúru na úhradu Ceny kurzu na ním uvedenú emailovú adresu v Prihláške.
2.4. Zmluva medzi Spoločnosťou a záujemcom o kurz vzniká dňom zaplatenie Ceny kurzu.
2.5. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť Prihlášky záujemcov o Kurz, v prípade naplnenia kapacity zverejnených Kurzov.

3. Cena kurzu a platobné podmienky

3.1. Cena kurzu je splatná na základe zálohovej faktúry zaslanej záujemcovi o kurz na ním uvedenú emailovú adresu v Prihláške. Cenu kurzu je záujemca povinný zaplatiť v lehote splatnosti uvedenej vo vystavenej zálohovej faktúre.
3.2. Cenu kurzu je možné uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom v prospech bankového účtu Spoločnosti uvedeného v zálohovej faktúre alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke banky, v ktorej má Spoločnosť vedený účet.
3.3. Pri úhrade Ceny kurzu je záujemca povinný uviesť číslo zálohovej faktúry, ktoré slúži ako kontaktný údaj úhrady, tzv. variabilný symbol. Pri realizácií akýchkoľvek zmien alebo stornovania Prihlášky, resp. pri odstúpení od zmluvy je účastník kurzu povinný uviesť číslo zálohovej faktúry.
3.4. Cena kurzu sa považuje za zaplatenú dňom pripísania Ceny kurzu v prospech bankového účtu Spoločnosti uvedeného v zálohovej faktúre. Po uhradení Ceny kurzu vystaví Spoločnosť účastníkovi kurzu daňový doklad, ktorý mu bude odovzdaný v prvý deň Kurzu.
3.5. V prípade, že záujemca o kurz neuhradí Cenu kurz v lehote splatnosti, dňom nasledujúcim po márnom uplynutí lehoty splatnosti Prihláška zaslaná záujemcom o kurz sa ruší a Spoločnosť nebude ďalej záujemcu o kurz evidovať ako účastníka kurzu.
3.6. Spoločnosť neumožňuje zaplatenie Ceny kurzu v splátkach. K termínu splatnosti musí byť Cena kurzu uhradené v celej výške.
3.7. Kapacita Kurzov je obmedzená a prednosť majú záujemcovia o Kurz, ktorí Cenu kurzu zaplatili skôr.
3.8. Náklady na učebné materiály sú zahrnuté v Cene kurzu.

4. Kvalifikačné kurzy

4.1. Kvalifikačné kurzy prebiehajú formou intenzívnych jednorazových kurzov, jednotlivo pre každý kvalifikačný stupeň, okrem III. kvalifikačného stupňa, v rámci ktorého je vzdelávanie rozdelené do troch (3) vzdelávacích blokov a to s cieľom získania akreditácie k príslušnom kvalifikačnom stupni
4.2. Každý Kvalifikačný kurz pozostáva z teoretickej a praktickej prípravy a končí sa záverečnými skúškami. Teoretická príprava s výučbou formou prednášok je rozdelená na všeobecnú a praktickú časť. Teoretické prednášky účastník kurzu absolvuje v prednáškových miestnostiach priamo v zariadení, v ktorom je zabezpečené ubytovanie pre účastníkov kurzu. Praktická časť prebieha na svahu v lyžiarskom stredisku. Veľkosť skupín výučby na svahu určuje Spoločnosť podľa dostupných možností a kapacít, spravidla je minimálny počet 8 a maximálny 15 účastníkov kurzu v skupine praktickej časti. Teoretické bloky sú prednášané v prednáškových miestnostiach pre všetkých účastníkov kurzu spoločne, resp. sú rozdelené pre lyžiarov a snowboardistov, ak si to vyžaduje špecializácia prednášky.
4.3. Každý Kvalifikačný kurz končí záverečnými skúškami, ktoré pozostávajú z teoretickej a praktickej časti s celkovým možným výsledkom „ pozitív“ alebo „negatív“. Pri pozitívnom výsledku skúšky účastník kurzu získava osvedčenie „ inštruktor príslušnej kvalifikácie a stupňa“ alebo „ čakateľ“, v prípade ak účastník kurzu záverečnou skúškou neprešiel ale je možná oprava. Po úspešnom absolvovaní Kvalifikačného kurzu získa účastník kurzu osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní. Osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní Spoločnosť zasiela úspešnému účastníkovi kurzu poštou alebo je možné si ho vyzdvihnúť osobne a to 20 pracovných dní odo dňa absolvovania záverečnej skúšky. Doručenie osvedčenia o akreditovanom vzdelávaní elektronicky nie je možné.
4.4. Účastníkom Kvalifikačného kurzu sa môže stať fyzická osoba, ktorá ukončila základné vzdelania a pri Kvalifikačnom kurze.- inštruktor lyžovania III. stupňa musí mať účastník kurzu ukončené úplné stredné vzdelania všeobecné/odborné.
4.5. Spôsob organizácie Kvalifikačného kurzu, jeho priebeh a podmienky sú uvedené v podmienkach Kvalifikačného kurzu pre každú kvalifikáciu a stupeň a sú zverejnené na www.snowline.sk.
4.6. Účastník kurz nemá nárok na vrátenie Ceny kurzu alebo jej alikvotnú časť ani na inú peňažnú alebo nepeňažnú náhradu pri prekážkach vzniknutých na jeho strane, ktoré mu bránia v riadnom absolvovaní Kvalifikačného kurz. V prípade, ak účastní kurz preukáže, že v absolvovaní Kvalifikačného kurzu mu bránia vážne rodinné alebo zdravotné dôvody a predloží o tom adekvátne potvrdenie ( lekárska správa), Spoločnosť umožní účastníkovi kurzu účasť na ďalšom Kvalifikačnom kurze rovnakého kvalifikačného stupňa, pričom náhrada termínu kurzu platí maximálne po dobu 15 mesiacov od vzniku prekážky.
4.7. Vymeškané hodiny účastníkom kurzu nie je možné nahrádzať, prenášať do iného obdobia, ani ich nahrádzať s inými skupinami.
4.8. Spoločnosť nezodpovedá za nemožnosť dokončenia Kvalifikačného kurzu z dôvodov na strane účastníka kurzu, ani za neúspešné absolvovanie záverečnej skúšky.
4.9. Každý účastník kurzu je povinný v rámci praktickej časti Kvalifikačného kurzu chrániť si hlavu upevnenou ochrannou prilbou.

5. Doplnkové kurzy

5.1. Doplnkové kurzy organizuje Spoločnosť na základe individuálnych Prihlášok. Podmienky a priebeh Doplnkových kurzov bude vždy dohodnutý individuálne s príslušným účastníkom kurzu.
5.2. Účastník kurz nemá nárok na vrátenie Ceny kurzu alebo jej alikvotnú časť ani na inú peňažnú alebo nepeňažnú náhradu pri prekážkach vzniknutých na jeho strane, ktoré mu bránia v riadnom absolvovaní Doplnkového kurz. V prípade, ak účastní kurzu preukáže, že v absolvovaní Doplnkového kurzu mu bránia vážne rodinné alebo zdravotné dôvody a predloží o tom adekvátne potvrdenie ( lekárska správa), Spoločnosť umožní účastníkovi kurzu účasť na ďalšom Doplnkovom kurze , pričom náhrada termínu kurzu platí maximálne po dobu 15 mesiacov od vzniku prekážky.
5.3. Vymeškané hodiny účastníkom kurzu nie je možné nahrádzať, prenášať do iného obdobia, ani ich nahrádzať s inými skupinami.
5.4. Spoločnosť nezodpovedá za nemožnosť dokončenia Doplnkového kurzu z dôvodov na strane účastníka kurzu.
5.5. Každý účastník kurzu je povinný v rámci Doplnkové kurzu na lyžiarskej trati chrániť si hlavu upevnenou ochrannou prilbou.

6. Zrušenie Prihlášky, Zrušenie Kurzu, Odstúpenie od zmluvy

6.1 V prípade, že záujemca o kurz neuhradí Cenu kurz v lehote splatnosti, dňom nasledujúcim po márnom uplynutí lehoty splatnosti Prihláška zaslaná záujemcom o kurz sa ruší a Spoločnosť nebude ďalej záujemcu o kurz evidovať ako účastníka Kurzu.
6.2 Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť zverejnený Kvalifikačný kurz s počtom účastníkov nižším ako je 8 ( osem) účastníkov.
6.3 Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu Kurzov ( zmena miesta a termínu konania Kurzov, zrušenie vyučovacej hodiny). V prípade zmeny Kurov spoločnosť bezodkladne informuje účastníka kurzu o zmenách.
6.4 Spoločnosť môže z dôvodu nenaplnenia kapacity Kvalifikačného kurz ( minimálny počet účastníkov je 8) Kvalifikačný kurz zrušiť a odstúpiť od zmluvy. Pred odstúpením od zmluvy Spoločnosť ponúkne účastníkovi kurzu iný náhradný termín konania kurzu toho istého kvalifikačného stupňa. V prípade, že ponúknutý náhradný termín nebude účastníkovi kurzu vyhovovať, spoločnosť vráti Cenu kurzu zaplatenú účastníkom kurzu a to do 10 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
6.5 Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacity Kvalifikačného kurz odstúpiť od zmluvy. Pred odstúpením od zmluvy Spoločnosť ponúkne účastníkovi kurzu iný náhradný termín konania kurzu toho istého kvalifikačného stupňa. V prípade, že ponúknutý náhradný termín nebude účastníkovi kurzu vyhovovať, spoločnosť vráti Cenu kurzu zaplatenú účastníkom kurzu a to do 10 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
6.6 Spoločnosť môže odstúpiť od zmluvy, v prípade že sa účastník kurzu nezúčastní troch (3) alebo viac dní praktickej výučby na lyžiarskom svahu. V takomto prípade účastník kurzu nemá nárok na vrátenie zaplatenej Ceny kurzu alebo jej alikvotnej časti, ani nárok na akúkoľvek peňažnú alebo nepeňažnú náhradu.
6.7 Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť Kurz a odstúpiť od zmluvy aj v priebehu trvania Kurzu a to z dôvodu mimoriadnych okolností alebo z dôvodu vyššej moci ( nevhodné klimatické podmienky, zníženie počtu lektorov atď). V takom prípade Spoločnosť vráti účastníkovi kurzu pomernú časť Ceny kurzu a to zaplatenú Cenu kurzu poníženú o náklady na už zrealizovanú výučbu a poskytnuté ubytovanie. Časť Ceny kurzu, ktorá zodpovedá hodnote skipassu sa nevracia. Spoločnosť vráti alikvotnú časť Cenu kurzu do 10 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
6.8 Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a zrušiť ju bez akejkoľvek náhrady v prípade, že účastník kurzu svojim chovaním ohrozuje majetok Spoločnosti, ubytovateľa, prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska, majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu, lektorov kurzu alebo závažným spôsobom narušuje priebeh príslušného Kurzu.
6.9 Účastník kurzu môže odstúpiť od zmluvy bez povinnosti úhrady storno poplatku a bez uvedenia dôvodu a to do troch (3 kalendárnych) dní pred dňom zahájenia Kurzu.
6.10 Účastník kurzu môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu aj lehote krajšej ako tri (3) kalendárne dni pred dňom zahájenia Kurzu s povinnosťou zaplatiť storno poplatok vo výške a v lehote uvedenej v článku 7 VOP.

7. Storno

7.1. V prípade, ak účastník kurzu odstúpi od zmluvy v lehote dva (2 ) dni alebo menej pred dňom zahájenia Kurzu, je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 50% Ceny kurzovného. Pre účely výpočtu storno poplatku podľa tohto bodu sa za Cenu kurzu považuje len cena poplatku za Kurz, bez ceny skipassu a bez ceny ubytovania.
7.2. V prípade, ak účastník kurzu odstúpi od zmluvy v deň zahájenia Kurzu ,je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 100% Ceny kurzovného Pre účely výpočtu storno poplatku podľa tohto bodu sa za Cenu kurzu považuje celá Cena kurzu vrátane ceny skipassu a ceny za ubytovania.
7.3. V prípade odstúpenia účastníka kurzu od zmluvy zašle Spoločnosť účastníkovi kurzu písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku Spoločnosti na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia účastníka kurzu od zmluvy. Účastník kurzu zaslaním Prihlášky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že Spoločnosť je oprávnená v prípade odstúpenia účastníka kurzu od zmluvy jednostranne započítať pohľadávku účastníka kurzu na vrátenie účastníkom kurzu zaplatenej Ceny kurzu voči pohľadávke Spoločnosti na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP a vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky účastníka kurzu a Spoločnosti v prospech účastníka kurzu uhradí Spoločnosť bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet účastníka kurzu , z ktorého bola realizovaná úhrada Ceny kurzu , a to do 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia účastníka kurzu od zmluvy.

8. Reklamácia:

8.1 Poskytovanie služieb Spoločnosťou v rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti pod vzdelávacou značkou „ Snowline sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
8.2 Účastník kurzu má právo na poskytnutie služieb v rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne.
8.3 Účastník kurzu je povinný uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie (vadu alebo vady mimoškolskej vzdelávacej činnosti, jej neposkytnutie , poskytnutie v menšom rozsahu atď), najneskôr však do 2 pracovných dní po dni, v ktorom sa dohodnutá mimoškolská vzdelávacia činnosť neuskutočnila, resp. poskytla s vadou, inak právo na reklamáciu zaniká.
8.4 Účastník kurzu je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť doklad o zaplatení Ceny kurzu a preukaz totožnosti. Spoločnosť po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie nepresiahne 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Účastník kurzu bude vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie na emailovú adresu uvedenú v Prihláške . Účastník kurzu je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť Spoločnosti potrebnú súčinnosť vyžadovanú Spoločnosťou.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Spoločnosť vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).
9.2 Spoločnosť spracú osobné údaje účastníkov kurzu za účelom prihlásenia na Kurz, evidencie účastníkov Kurz a vystavenia osvedčenia úspešným absolventom Kvalifikačných kurzov Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – prihlásenia na Kurz , evidencie účastníkov Kurzu a vystavenia osvedčenia úspešným absolventom Kvalifikačných kurzov, avšak maximálne po dobu piatich rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel– prihlásenia na Kurz , evidencie účastníkov Kurzu a vystavenia osvedčenia úspešným absolventom Kvalifikačných kurzov sú Spoločnosťou spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.
9.3 Spoločnosť počas spracúvania osobných údajov môže vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia v rámci členských štátov Európskej únie, resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia prostredníctvom vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom so sídlom v tejto krajine. Počas prenosu prevádzkovateľ dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.
9.4 Spoločnosť používa vysoko etické štandardy a rešpektuje súkromie účastníkov kurzov. S výnimkou poskytnutia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Spoločnosť neposkytne ani nesprístupní bez súhlasu účastníka kurzu žiadne osobné údaje tretím stranám alebo iným príjemcom.
9.5 Spoločnosť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, Spoločnosť vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
9.6 Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej Spoločnosti žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch Spoločnosti spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.
9.7 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Spoločnosť je povinná takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
9.8 Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.
9.9 Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu.
9.10 Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
10.2. Spoločnosť je oprávnená VOP meniť z dôvodu (i) zmeny politiky Spoločnosti v oblasti poskytovania mimoškolskej vzdelávacej, (ii) zmeny finančnej, hospodárskej alebo sociálnej situácie na území Slovenskej republiky, (iii) zmeny príslušných právnych predpisov alebo (iv) z iného, bližšie nešpecifikovaného, závažného dôvodu.
10.3. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia na internetovej stránke www.snowline.sk.
10.4. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 26.11.2015.