Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky „Snowline“

 Obchodná spoločnosť 1. Tatranská, akciová spoločnosť, so sídlom  K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31 395 783, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sa, vložka č.  10427/P  (ďalej len „Spoločnosť“), je  držiteľom rozhodnutia o akreditácii a vydávania potvrdenia o akreditácií vydaného Ministerstvom  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky č. 2015-17805/50083:8-30AA dňa 30.09.2015 na odbornú spôsobilosť inštruktor lyžovania I. kvalifikačného stupňa, inštruktor lyžovania II. kvalifikačného stupňa, inštruktor lyžovania III. kvalifikačného stupňa a rozhodnutia o akreditácii a vydávania potvrdenia o akreditácií vydaného Ministerstvom  školstva, vedy, výskumu a športku Slovenskej  republiky č. 2015-17805/50045:7-30AA  na odbornú spôsobilosť inštruktor snowboardingu I. kvalifikačného stupňa. Spoločnosť vykonáva mimoškolskú vzdelávaciu činnosť pod vzdelávacou značkou „Snowline“. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú poskytovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti  pod vzdelávacou značkou „Snowline“ a úpravu práv a povinností s tým súvisiacich (ďalej len „VOP“).

1.Náplň kurzov

 

1.1 Predmetom jednotlivých Kurzov je získanie odbornej spôsobilosti  inštruktor lyžovania I. kvalifikačného stupňa  alebo inštruktor lyžovania II. kvalifikačného stupňa alebo  inštruktor lyžovania III. kvalifikačného stupňa alebo  inštruktor snowboardingu I. kvalifikačného stupňa  (ďalej len „Kvalifikačné kurzy“)  alebo  preškoľovanie účastníkov kurzu, ich doškoľovanie,  osobitné tréningy pre učiteľov lyžovania, snowboardingu  ako aj tréningy pre lyžiarske školy (ďalej len „Doplnkové kurzy“), ( Kvalifikačné kurzy a Doplnkové kurzy spolu len „Kurzy“).

1.2 Kurzy vypisuje Spoločnosť podľa vlastnej kapacity a v rozsahu a v ponuke zverejnenej na internetovej stránke Spoločnosti: snowline.sk.

1.3 Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v zverejnených Kurzoch  (miesto a čas konania), a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie zverejneného Kurzu prípadne jeho časti (napr. z dôvodu nenaplnenia počtu účastníkov Kurzu ).

 

2.Prihlásenie do Kurzu

 

2.1 Prihlásenie do Kurzov sa realizuje vyplnením prihlášky (ďalej len „Prihláška“) na internetovej stránke Spoločnosti snowline.sk a podľa pokynov uvedených na internetovej stránke alebo zaslaním Prihlášky na emailovú adresu: info@snowline.sk alebo písomne zaslaním Prihlášky na adresu sídla Spoločnosti.

2.2 Odoslaním Prihlášky záujemca o Kurz alebo rodič/zákonný zástupca účastníka Kurzu potvrdzuje, že sa oboznámil s tými VOP.

2.3 Spoločnosť zašle záujemcovi o Kurz  potvrdenie o prihlásení do vybraného Kurzu a faktúru na úhradu Ceny kurzu na ním uvedenú emailovú adresu v Prihláške.

2.4 Zmluva medzi Spoločnosťou a záujemcom o Kurz vzniká dňom zaplatenia Ceny kurzu.

2.5 Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť Prihlášky záujemcov o Kurz v prípade naplnenia kapacity zverejnených Kurzov.

 

3.Cena kurzu a platobné podmienky

 

3.1 Cena kurzu je splatná na základe faktúry zaslanej záujemcovi o kurz na ním uvedenú emailovú adresu v Prihláške. Cenu kurzu je záujemca povinný zaplatiť v lehote splatnosti uvedenej vo vystavenej faktúre.

3.2 Cenu kurzu je možné uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom v prospech bankového účtu Spoločnosti uvedeného v faktúre alebo vkladom v hotovosti na bankový účet Spoločnosti v ktorejkoľvek pobočke banky, v ktorej má Spoločnosť vedený účet.

3.3 Pri úhrade Ceny kurzu je záujemca povinný uviesť číslo faktúry, ktoré slúži ako kontaktný údaj úhrady, tzv. variabilný symbol. Pri realizácií akýchkoľvek zmien alebo stornovania Prihlášky, resp. pri odstúpení od zmluvy, je účastník Kurzu povinný uviesť číslo faktúry.

3.4 Cena kurzu sa považuje za zaplatenú dňom pripísania Ceny kurzu v prospech bankového účtu Spoločnosti uvedeného vo faktúre.

3.5 V prípade, že záujemca o Kurz neuhradí Cenu kurzu v lehote splatnosti, dňom nasledujúcim po márnom uplynutí lehoty splatnosti Prihláška zaslaná záujemcom o kurz sa ruší  a Spoločnosť nebude ďalej záujemcu  o Kurz evidovať ako účastníka Kurzu.

3.6 Spoločnosť neumožňuje zaplatenie Ceny kurzu v splátkach.  K termínu splatnosti musí byť Cena kurzu uhradené v celej výške.

3.7 Kapacita Kurzov je obmedzená a prednosť majú záujemcovia o Kurz, ktorí Cenu kurzu zaplatili skôr.

3.8 Náklady na učebné materiály sú zahrnuté v Cene kurzu.

 

4. Kvalifikačné kurzy

 

4.1 Kvalifikačné kurzy prebiehajú formou intenzívnych jednorazových kurzov, jednotlivo pre každý kvalifikačný stupeň, okrem III. kvalifikačného stupňa, v rámci ktorého je vzdelávanie rozdelené do troch (3) vzdelávacích blokov, a to s cieľom získania akreditácie k príslušnom kvalifikačnom stupni.

4.2 Každý Kvalifikačný kurz pozostáva z teoretickej a praktickej prípravy a končí sa záverečnými skúškami. Teoretická príprava  s výučbou formou prednášok je rozdelená na všeobecnú a praktickú časť. Teoretické prednášky účastník Kurzu absolvuje v prednáškových miestnostiach priamo v zariadení, v ktorom je zabezpečené ubytovanie pre účastníkov Kurzu. Praktická časť prebieha na svahu v lyžiarskom stredisku. Veľkosť skupín výučby na svahu určuje Spoločnosť  podľa dostupných možností a kapacít, spravidla je minimálny počet 8 a maximálny 15 účastníkov Kurzu v skupine praktickej časti. Teoretické bloky sú prednášané v prednáškových miestnostiach pre všetkých účastníkov Kurzu spoločne, resp. sú rozdelené pre lyžiarov a snowboardistov, ak si to vyžaduje špecializácia prednášky.

4.3 Každý Kvalifikačný kurz končí záverečnými skúškami, ktoré pozostávajú z teoretickej a praktickej časti, s celkovým možným výsledkom „pozitív“ alebo „negatív“. Pri pozitívnom výsledku skúšky účastník Kurzu získava osvedčenie „inštruktor príslušnej kvalifikácie a stupňa“ alebo „čakateľ“ v prípade, ak účastník Kurzu záverečnou skúškou neprešiel, ale je možná oprava.  Po úspešnom absolvovaní Kvalifikačného kurzu  získa účastník Kurzu osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní. Osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní Spoločnosť zasiela úspešnému účastníkovi Kurzu poštou alebo je možné si ho vyzdvihnúť osobne, a to do 20 pracovných dní  odo dňa absolvovania záverečnej skúšky.  Doručenie osvedčenia o akreditovanom vzdelávaní  elektronicky nie je možné.

4.4 Účastníkom Kvalifikačného kurzu sa môže stať fyzická osoba, ktorá ukončila základné vzdelanie, a pri Kvalifikačnom kurze – inštruktor lyžovania III. stupňa – musí mať účastník kurzu ukončené úplné stredné vzdelanie všeobecné/odborné.

4.5 Spôsob organizácie Kvalifikačného kurzu, jeho priebeh a podmienky sú uvedené v podmienkach Kvalifikačného kurzu pre každú kvalifikáciu  a stupeň a sú zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti snowline.sk.

4.6 Účastník Kurzu nemá nárok na vrátenie Ceny kurzu alebo jej alikvotnej časti, ani na inú peňažnú alebo nepeňažnú náhradu pri prekážkach vzniknutých na jeho strane, ktoré mu bránia v riadnom absolvovaní Kvalifikačného kurzu. V prípade, ak účastník Kurzu preukáže, že v absolvovaní Kvalifikačného kurzu mu bránia vážne rodinné alebo zdravotné dôvody a predloží o tom  adekvátne potvrdenie (napr. lekárska správa), Spoločnosť umožní účastníkovi Kurzu účasť na ďalšom Kvalifikačnom kurze  rovnakého kvalifikačného stupňa, pričom náhrada termínu Kurzu platí maximálne po dobu 15 mesiacov od vzniku prekážky.

4.7 Vymeškané hodiny účastníkom Kurzu nie je možné nahrádzať, prenášať do iného obdobia, ani ich nahrádzať s inými skupinami.

4.8 Spoločnosť nezodpovedá za nemožnosť dokončenia Kvalifikačného kurzu z dôvodov na strane účastníka Kurzu, ani za neúspešné absolvovanie záverečnej skúšky.

4.9 Každý účastník Kurzu je povinný v rámci praktickej časti Kvalifikačného kurzu chrániť si hlavu upevnenou ochrannou prilbou.

 

5. Doplnkové kurzy

 

5.1 Doplnkové kurzy organizuje Spoločnosť na základe individuálnych Prihlášok. Podmienky a priebeh Doplnkových kurzov budú vždy dohodnuté individuálne  s príslušným účastníkom kurzu.

5.2 Účastník Kurzu nemá nárok na vrátenie Ceny kurzu alebo jej alikvotnej časti, ani na inú peňažnú alebo nepeňažnú náhradu pri prekážkach vzniknutých na jeho strane, ktoré mu bránia v riadnom absolvovaní Doplnkového kurzu. V prípade,  ak účastník Kurzu preukáže, že v absolvovaní  Doplnkového kurzu mu bránia vážne rodinné alebo zdravotné dôvody a predloží o tom adekvátne potvrdenie (napr. lekárska správa), Spoločnosť umožní účastníkovi Kurzu účasť na ďalšom Doplnkovom kurze, pričom náhrada termínu Kurzu platí maximálne po dobu 15 mesiacov od vzniku prekážky.

5.3 Vymeškané hodiny účastníkom Kurzu nie je možné nahrádzať, prenášať do iného obdobia, ani ich nahrádzať s inými skupinami.

5.4 Spoločnosť nezodpovedá za nemožnosť dokončenia Doplnkového kurzu z dôvodov na strane účastníka kurzu.

5.5 Každý účastník Kurzu je povinný v rámci Doplnkového kurzu na lyžiarskej trati chrániť si hlavu upevnenou ochrannou prilbou.

 

 

6. Zrušenie Prihlášky, Zrušenie Kurzu, Odstúpenie od zmluvy

 

6.1 V prípade, že záujemca o kurz neuhradí Cenu kurzu v lehote splatnosti, dňom nasledujúcim po márnom uplynutí lehoty splatnosti sa Prihláška zaslaná záujemcom o kurz ruší  a Spoločnosť nebude ďalej záujemcu o kurz evidovať ako účastníka Kurzu.

6.2 Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť zverejnený Kvalifikačný kurz s počtom účastníkov nižším ako je 8 (osem) účastníkov.

6.3 Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu Kurzov (zmena miesta a termínu konania Kurzov, zrušenie vyučovacej hodiny). V prípade zmeny Kurzov Spoločnosť bezodkladne informuje účastníka Kurzu o zmenách.

6.4 Spoločnosť môže z dôvodu nenaplnenia kapacity Kvalifikačného kurzu (minimálny počet účastníkov je 8) Kvalifikačný kurz zrušiť a odstúpiť od zmluvy. Pred odstúpením od zmluvy Spoločnosť ponúkne účastníkovi Kurzu iný náhradný termín konania Kurzu toho istého kvalifikačného stupňa. V prípade, že ponúknutý náhradný termín nebude účastníkovi Kurzu vyhovovať, Spoločnosť vráti Cenu kurzu zaplatenú účastníkom Kurzu, a to do 10 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

6.5 Spoločnosť môže z dôvodu naplnenia kapacity Kvalifikačného kurzu  odstúpiť od zmluvy. Pred odstúpením od zmluvy Spoločnosť ponúkne účastníkovi Kurzu iný náhradný termín konania Kurzu toho istého kvalifikačného stupňa. V prípade, že ponúknutý náhradný termín nebude účastníkovi Kurzu  vyhovovať, spoločnosť vráti Cenu kurzu zaplatenú účastníkom Kurzu, a to do 10 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

6.6 Spoločnosť môže odstúpiť od zmluvy, v prípade že sa účastník Kurzu  nezúčastní troch (3) alebo viac dní praktickej výučby na lyžiarskom svahu. V takomto prípade účastník Kurzu nemá nárok na vrátenie zaplatenej Ceny kurzu alebo jej alikvotnej časti,  ani nárok na akúkoľvek peňažnú alebo nepeňažnú náhradu.

6.7 Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť Kurz a odstúpiť od zmluvy aj v priebehu trvania Kurzu, a to z dôvodu  mimoriadnych okolností alebo z dôvodu vyššej moci  (nevhodné klimatické podmienky,  zníženie počtu lektorov, atď). V takom prípade Spoločnosť vráti účastníkovi Kurzu  pomernú časť Ceny kurzu, a to zaplatenú Cenu kurzu poníženú o náklady na už zrealizovanú výučbu a poskytnuté ubytovanie. Časť Ceny kurzu, ktorá zodpovedá hodnote skipassu, sa nevracia. Spoločnosť vráti alikvotnú časť Cenu kurzu  do 10 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

6.8 Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a zrušiť ju bez akejkoľvek náhrady v prípade, že účastník Kurzu svojim chovaním ohrozuje majetok Spoločnosti, ubytovateľa, prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska, majetok alebo zdravie ostatných účastníkov Kurzu, lektorov Kurzu alebo závažným spôsobom narušuje priebeh príslušného Kurzu.

6.9 Účastník Kurzu – spotrebiteľ – je oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Účastník Kurzu – spotrebiteľ – môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy podľa tohto bodu účastník Kurzu – spotrebiteľ – informuje Spoločnosť o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením na adresu Spoločnosti uvedenú v týchto VOP. Na tento účel je možné použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy je možné zaslať aj elektronicky na e-mailovú adresu: info@snowline.sk . Ak účastník Kurzu – spotrebiteľ – využije možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy, Spoločnosť bezodkladne potvrdí na trvalom nosiči (e-mailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú , ak oznámenie o odstúpenie od zmluvy bolo odoslané Spoločnosti najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša účastník Kurzu – spotrebiteľ. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti všetky platby, ktoré prijal od účastníka Kurzu – spotrebiteľa – na základe zmluvy a v súvislosti s ňou. Platby budú vrátené účastníkovi Kurzu – spotrebiteľovi – rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri úhrade Ceny kurzu.

6.10 Účastník Kurzu – spotrebiteľ – v prípade, že nedôjde k postupu podľa bodu 6.9 týchto VOP alebo účastník Kurzu – podnikateľ môže odstúpiť od zmluvy bez povinnosti úhrady storno poplatku a bez uvedenia dôvodu,  a to do troch (3 kalendárnych)  dní pred dňom zahájenia Kurzu.

6.11 Účastník Kurzu – spotrebiteľ – v prípade, že nedôjde k postupu podľa bodu 6.9 týchto VOP alebo účastník Kurzu – podnikateľ môže odstúpiť od zmluvy  bez uvedenia dôvodu  aj  lehote krajšej ako tri             (3) kalendárne dni pred dňom zahájenia Kurzu s povinnosťou zaplatiť storno poplatok  vo výške a v lehote uvedenej v článku 7 VOP.

 

7. Storno

 

7.1 V prípade, ak účastník Kurzu – spotrebiteľ – v prípade, že nedôjde k postupu podľa bodu 6.9 týchto VOP alebo účastník Kurzu – podnikateľ odstúpi od zmluvy  v lehote dva  (2)  dni alebo menej pred dňom zahájenia Kurzu,  je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 50% Ceny kurzu.   Pre účely výpočtu  storno poplatku podľa tohto bodu sa za Cenu kurzu považuje len cena poplatku za Kurz bez ceny skipassu a bez ceny ubytovania.

7.2 V prípade, ak účastník Kurzu – spotrebiteľ – v prípade, že nedôjde k postupu podľa bodu 6.9 týchto VOP alebo účastník Kurzu – podnikateľ odstúpi od zmluvy  v deň zahájenia Kurzu, je povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 100% Ceny kurzu. Pre účely výpočtu  storno poplatku podľa tohto bodu sa za Cenu kurzu považuje  celá Cena kurzu  vrátane  ceny  skipassu a ceny za 

7.3 V prípade odstúpenia účastníka Kurzu od zmluvy podľa bodu 6.11 týchto VOP zašle Spoločnosť účastníkovi Kurzu písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku Spoločnosti  na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia  účastníka  Kurzu od zmluvy. Účastník Kurzu  zaslaním Prihlášky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že Spoločnosť  je oprávnená v prípade odstúpenia  účastníka Kurzu  od zmluvy jednostranne započítať pohľadávku  účastníka Kurzu na  vrátenie účastníkom Kurzu zaplatenej Ceny kurzu  voči pohľadávke Spoločnosti  na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP  a vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky  účastníka kurzu a Spoločnosti  v prospech  účastníka Kurzu  uhradí  Spoločnosť  bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet účastníka Kurzu, z ktorého bola realizovaná úhrada Ceny kurzu, a to do 10  pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia účastníka Kurzu od zmluvy.

 

8. Reklamácia:

 

8.1 Poskytovanie služieb Spoločnosťou v rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti pod vzdelávacou značkou „Snowline“ sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.2 Účastník Kurzu má právo na poskytnutie služieb v rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne.

8.3 Účastník Kurzu je povinný uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie (vadu alebo vady mimoškolskej vzdelávacej činnosti, jej neposkytnutie, poskytnutie v menšom rozsahu, atď.), najneskôr však do 2 pracovných dní po dni, v ktorom sa dohodnutá mimoškolská vzdelávacia činnosť  neuskutočnila, resp. poskytla s vadou,  inak právo na reklamáciu zaniká.

8.4 Účastník Kurzu je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť doklad o zaplatení Ceny kurzu a preukaz totožnosti. Spoločnosť  po preskúmaní uplatnenej reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie nepresiahne 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Účastník Kurzu bude vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie elektronicky, e-mailom zaslaným na emailovú adresu uvedenú v Prihláške. Účastník Kurzu  je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť Spoločnosti  potrebnú súčinnosť vyžadovanú Spoločnosťou.

8.5 V prípade, ak účastník Kurzu – spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť ako predávajúci vybavila jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva, má účastník Kurzu právo obrátiť sa na Spoločnosť ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Spoločnosť na žiadosť účastník Kurzu podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania účastníkom Kurzu, má účastník Kurzu právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporu  podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so Spoločnosťou ako predávajúcim je: a)  Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk, alebo b)  iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom účastník Kurzu  má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Účastník Kurzu môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne  riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je dostupných na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

9. Ochrana osobných údajov

 

9.1 Spoločnosť vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

9.2 Spoločnosť spracúva osobné údaje účastníkov Kurzu za účelom prihlásenia na Kurz, evidencie účastníkov Kurzu  a  vystavenia osvedčenia úspešným absolventom Kvalifikačných kurzov.  Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – prihlásenia na Kurz, evidencie účastníkov Kurzu a vystavenia osvedčenia úspešným absolventom Kvalifikačných kurzov,  avšak maximálne po dobu piatich rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel – prihlásenia na Kurz, evidencie účastníkov Kurzu a vystavenia osvedčenia úspešným absolventom Kvalifikačných kurzov sú Spoločnosťou  spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

9.3 Spoločnosť počas spracúvania osobných údajov môže vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia v rámci členských štátov Európskej únie, resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia prostredníctvom vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom so sídlom v tejto krajine. Počas prenosu prevádzkovateľ dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

9.4 Spoločnosť používa vysoko etické štandardy a rešpektuje súkromie účastníkov Kurzov. S výnimkou poskytnutia údajov vyžadovaných Zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Spoločnosť  neposkytne ani nesprístupní bez súhlasu účastníka Kurzu  žiadne osobné údaje tretím stranám alebo iným príjemcom.

9.5 Spoločnosť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov Slovenskej republiky, ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, Spoločnosť  vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

9.6 Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej Spoločnosti žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch Spoločnosti spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

9.7 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Spoločnosť je povinná takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.8 Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.

9.9 Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu.

9.10 Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9.11 Všetky potrebné informácie k spracúvaniu osobných údajov rovnako nájdete v sekcii o ´´Zásadách spracúvania osobných údajov´´ na www.tmr.sk

10. Záverečné ustanovenia

 

10.1 VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.2 Spoločnosť je oprávnená VOP meniť z dôvodu (i) zmeny politiky  Spoločnosti  v oblasti poskytovania mimoškolskej  vzdelávacej, (ii) zmeny finančnej, hospodárskej alebo sociálnej situácie na území Slovenskej republiky, (iii) zmeny príslušných právnych predpisov alebo (iv) z iného, bližšie nešpecifikovaného, závažného dôvodu.

10.3 Zmena VOP  je účinná dňom zverejnenia na internetovej stránke snowline.sk.

10.4 VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 26.11.2015 v znení ich zmien a doplnkov ku dňu 01.10.2018.